Dr. Mingsheng Wang

Dr. Mingsheng Wang, Technical Committee Member of ISIC

Dean of Civil Engieering School, Shijiazhuang Tiedao University, China